เลขทะเบียน *
เลขบัตรประชาชน *
ชื่อ *
นามสกุล *
วัน/เดือน/ปี เกิด
ตัวอย่าง : 7/7/2524
*
รหัสผ่าน *
  เช่น : Ab123 *
ยืนยันรหัสผ่าน *
 

1. ระบุข้อมูลของท่านให้ครบทุกรายการ
2. ระบุเลขทะเบียนให้ครบ ทุก หลัก
3. ระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก ไม่ต้องใส่ -
4. ชื่อไม่ต้องระบบคำนำหน้าชื่อ
5. การระบุเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล และวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง รูปแบบที่ถูกต้อง วัน/เดือน/ปี 7/7/2524
6. รหัสผ่านต้องอยู่ที่ 5-10 ตัวอักษร
7. การตั้งรหัสผ่านต้องมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ , ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขอย่างน้อยอย่างละ 1 ตัวอักษร    เช่น Ab123 , ABc12 , aBC12