คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นายปฐมฤฏดิ์ มณีเนตร
ผอ.สพป.นม. เขต 1
ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายวิชา มานะดี ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ผอ.สพป.นม. เขต 2 ผอ.สพป.นม. เขต 3 รักษาการแทน ผอ.สพป.นม. เขต 4
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ นายศักดา จันทร์ฝอย นายบุญหมั่น ค้าทอง
ผอ.สพป.นม. เขต 5 ผอ.สพป.นม. เขต 6 รอง ผอ.สพป.นม. เขต 7
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รักษาการแทน ผอ.สพป.นม. เขต 7
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา นายจิรศักดิ์ กีรติวรการ ดร.ทะโนมาตร สุดวิลัย
ผอ.สพม.นม. เขต 31 ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา ผอ.สกสค.นม.
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

*****************