คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นายปฐมฤฏดิ์ มณีเนตร
อดีต ผอ.สพป.นม. เขต 1
ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายณรงค์ แผ้วพลสง นายวิชา มานะดี ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์
ผอ.สพป.นม. เขต 1 ผอ.สพป.นม. เขต 2 ผอ.สพป.นม. เขต 3
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง นายจัตุพร บุญระดม นายสนอง สุดสะอาด
ผอ.สพป.นม. เขต 4 ผอ.สพป.นม. เขต 5 ผอ.สพป.นม. เขต 6
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ
รอง ผอ.สพป.นม. เขต 7 ผอ.สพม. เขต 31 ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนคร
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นครราชสีมา
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร.ทะโนมาตร สุดวิลัย น.ส.สริตา กันตยาสกุล นายออน กาจกระโทก
ผอ.สกสค.นม. ผอ.กองคลัง อบจ.นม. ผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ.
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

*****************