คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นายปฐมฤฏดิ์ มณีเนตร
ผอ.สพป.นม. เขต 1
ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายวิชา มานะดี ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ผอ.สพป.นม. เขต 2 ผอ.สพป.นม. เขต 3 ผอ.สพป.นม. เขต 4
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายจัตุพร บุญระดม นายสนอง สุดสะอาด นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผอ.สพป.นม. เขต 5 ผอ.สพป.นม. เขต 6 ผอ.สพป.นม. เขต 7
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ ดร.ทะโนมาตร สุดวิลัย
ผอ.สพม.นม. เขต 31 ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนคร ผอ.สกสค.นม.
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นครราชสีมา กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร.อาราม สุวรรณชัยรบ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์
ผอ. กองการศึกษาฯ อบจ.นม. คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

*****************