ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
 


      ที่มา...

      เดิมสหกรณ์มีชื่อว่า“สหกรณ์ครูนครราชสีมาจำกัดสินใช้”ประเภทออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนตามใบสำคัญรับจดทะเบียนหมายเลข 6/10663 ของกระทรวงสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2500 ต่อมาในวันที่ 9 เมษายน 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด” ประเภท “สหกร์การธนกิจ” ตามใบสำคัญการจดทะเบียนกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เลขที่ 6/10663 (ใช้เลขทะเบียนเดิม)

       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2499 มีคณะผู้ก่อการจำนวน 68 คน ได้จัดประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนสุรนาร โดยมีศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมได้เลือกบุคคล 10 คน เป็นผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์คือ นายจันทร์ สิทธิประณีต (ศึกษาธิการาจังหวัด), นายเสถียร น.ภัทรมูล, น.ส.ลาวัลย์ ถนองจันทร์, นายคิด เลิศศิริก้องสมุท, นางวัลลา นุกูลชิต, นายจันทร์ ทองอิสาน, นายชำนิ อุนาพรหม, นายอุทิศ สิงหเรศร์, นายกุดั่น พินิจไชย, และน.ส.ถนอมจิตต์ สุคนธนารถ

      ที่ทำงานครั้งแรกใช้ชั้นบนของห้องพัสดุสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (อาคารไม้หลังศาลากลางจังหวัด) ในปี 2508 ได้สร้าง อาคาร ค.ส.ล. ขนาดสองชั้นในที่ดินราชพัสดุ (หลังศาลกลางจังหวัด) โดยชั้นบนใช้เป็นที่ทำการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนชั้นล่างใช้เป็น สำนักงานสหกรณ์ และต่อมาในปี 2512 จังหวัดต้องการใช้ที่ดินสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการดำเนินการจึงให้รื้อ และไปสร้างใหม่ที่ราชพัสดุ ถนนมหาดไทย (ติดสถานีกาชาด 4 นครราชสีมา) โดยชั้นบนเป็นส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนชั้นล่าง เป็นของสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

      15 กรกฎาคม 2530 ได้มีการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ในเนื้อที่ 127 ตารางวา (ตารางวาละหนึ่งหมื่นบาท) รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท อาคารเลขที่ 51/25 ถนนโยธา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

      ข้อบังคับฉบับแรก (พ.ศ. 2500) ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานโดยตำแหน่ง ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด เป็นเหรัญญิกโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่น ๆ อีก 21 คน คณะกรรมการดำเนินการชุดต่อมา ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งเช่นเดิม และมีกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ข้อบังคับฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ยังคงเช่นเดิม ข้องบังคับฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2512) ได้ทำการยกเลิกกรรมการโดยตำแหน่ง และกำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการระหว่าง 9 - 28 คน และได้มีการแก้ไขเพิ่มจำนวนกรรมการเป็นไม่เกิน 45 คน จนกระทั่งปี 2542 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีประธานคนหนึ่ง และกรรมการได้ไม่เกิน 14 คน

 

      เส้นทางทศวรรษ ที่ 5

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นองค์กรธุกิจและสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่บนรากฐานของ "ความซื่อสัตย์สุจริต" สูงมากและสืบเนื่องมาตลอด 50 ปี โดยมีที่มาจากระบบการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ วาระการเป็นกรรมการ คุณสมบัติและพฤติกรรมของกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง ประสิทธิภาพการประชุมใหญ่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกและที่สำคัญสหกรณ์ฯ นี้ไม่ต้องอยู่ภายใต้การครอบงำของระบบราชการและผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ

      สภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องเผชิญความยากลำบากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สหกรณ์ฯต้องเจอกับกิจการในรูปแบบเดียวกันกับสหกรณ์ฯ ที่มีขนาดใหญ่และทุนสูง รวมทั้งสถาบันการเงินของรัฐที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาด สมาชิกกู้เงินกับทุกสถาบันเกิดภาวะหนี้เสีย สหกรณ์ฯ ต้องวางนโยบายการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน

 

      ซื้อที่ดินสร้างอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุมแห่งใหม่

      สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ที่ตั้ง อาคารเลขที่ 51/25 ถนนโยธา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น บนเนื้อที่ 127 ตารางวา ได้เปิดให้บริการสมาชิกตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2530 นับถึงวันนี้ได้ใช้งานเป็นเวลาถึง 22 ปี ในช่วงต้นปี 2530 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 17,224 คน เจ้าหน้าที่ 36 คน ทุนดำเนินการ 383.54 ล้านบาท ให้บริการสินเชื่อ 522.48 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2549 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกถึง 19,762 คน เจ้าหน้าที่ 57 คน ทุนดำเนินการ 9,259.41 ล้านบาท ให้บริการสินเชื่อ 6 ประเภท จำนวนเงิน 6,870.62 ล้านบาท จำนวนเงินฝาก 1,141.16 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้รายวันและเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ จึงทำให้มีผู้มาใช้บริการในแต่ละวันจำนวนมาก สำนักงานจึงคับแคบ ไม่สะดวก ที่จอดรถไม่เพียงพอ

      คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 นำโดยท่านประทานทอง วิริยะจารุ จึงดำเนินการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2549 เสนอพิจารณาจัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จัดซื้อที่ และสร้างอาคารสำนักงาน โดยอนุมัติให้นำเงินจากกองทุนเงินเดือนและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ และกองสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก นำเข้าเงินทุนขยายกิจการ จำนวน 60 ล้านบาท ไว้จัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารสำนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ที่ประชุมได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับ ที่ดินและสร้างอาคารสำนักงาน จากมวลสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่

      สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน 8 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารหอประชุมพร้อมทั้งดำเนินการตกแต่งภายในอาคาร จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ก่อสร้างซุ้มทางเดิน รั้ว ป้ายชื่อถนน ลานจอดรถ และงานภูมิสถาปัตย์ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 และจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2552 ท่านประธานและคณะกรรมการดำเนินการ ได้ทุ่มเท ดำเนินการอย่างถูกต้องและโปร่งใส ตามระเบียบฯ พัสดุของสหกรณ์ อีกทั้งได้เปิดโอกาศให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยเชิญสมาชิกจาก สพท.นม เขตต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ กรรมการตรวจรับ เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้ประโยชน์สูงสุด

      สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด แห่งใหม่ และอาคารหอประชุมที่มีห้องประชุมหนาดใหญ่สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 1,000 คน และห้องประชุมย่อย 4 ห้อง พร้อมงานตกแต่งภายในอาคาร สามารถเปิดให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ในราคาย่อมเยา ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จบนเนื้อที่ 8 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 669 หมู่ที่ 5 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาคารที่สง่างาม โอ่โถง สมศักดิ์ศรีแก่ความภาคภูมิใจของกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก........................

 


Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com