ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษา
และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด(ส.ฌ.นม.)
 

              คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
       นครราชสีมา หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด หรือเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
       สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด หรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด หรือ
       เป็นพนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด หรือเป็นพนักงาน
       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด หรือ
       บุคคลในครอบครัวของสมาชิก หรือข้าราชการครูและข้าราชการครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต้อง
       มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร
   4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย ยกเว้นโรคที่กฎหมายกำหนดเฉพาะ
   5. มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
   6. ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ
   7. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร เว้นแต่ในกรณีพิเศษที่คณะกรรมการมีมติ
       ออกประกาศรับเข้าเป็นสมาชิก โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน

              วิธีการรับสมัคร
         ผู้ที่ประสงค์ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งสำนักงานของสมาคมในวัน เวลา เปิดทำการ

              เอกสารประกอบการรับสมัคร
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็น ผู้รับเงิน
       สงเคราะห์

              เงินค่าสมัคร
         ค่าสมัคร 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
         ค่าบำรุง 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
         เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
         รวมค่าสมัครรวมทั้งสิ้น 750 บาท

            ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกและได้ชำระเงินค่าสมัครแก่สมาคมแล้ว

            ** เงินค่าสมัครสมาคมจะไม่คืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

              อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ
         เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ศพละ 20 บาท ตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

              การรับเงินสงเคราะห์
         เมื่อสมาชิกของสมาคมฯ คนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย ทางสมาคมฯ จะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังนี้
   1. จ่ายเงินครั้งแรกเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เป็นค่าจัดการศพภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ
   2. จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก

              ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
         สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ของเงินที่เรียกเก็บได้

              หลักฐานประกอบการรับเงินสงเคราะห์ศพ
   1. หนังสือคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
   2. สำเนาใบมรณบัตร
   3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย
   4. สำเนาใบมรณบัตรที่นายทะเบียนราษฎร์รับรอง/หรือหนังสือรับรองรายงานทะเบียนคนตาย(ท.ร.4/ก)(ถ้ามี)
   5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ถึงแก่กรรม
   6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่กรรม
   7. สำเนาทะเบียนสมรส (ผู้เสียชีวิต/ผู้รับเงินสงเคราะห์)
   8. สำเนาบัตรประจำตัว (ผู้รับเงินสงเคราะห์)
   9. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับเงินสงเคราะห์)
   10. หน้าสมุดบัญชี
   11. อื่น ๆ
        **เอกสารอย่างละ 3 ชุด ** ยกเว้นหน้าสมุดบัญชี 1 ชุด

              ช่องทางในการชำระเงินสงเคราะห์ศพ
   1. ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสมาคม หรือสถานที่ที่สมาคมกำหนดตามบทเฉพาะกาล
   2. ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินในนามสมาคม
   3. โอนหรือฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคมผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย หมายเลข
       บัญชี 374-0-48607-4 ประเภทออมทรัพย์ หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐาน การโอนเงิน ทางไลน์
       (ID:Line0933201085) และแจ้งชื่อ-สกุล ของสมาชิก
   4. หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกเจ้าของบัญชีแล้ว

              เป้าหมายของสมาคม ส.ฌ.นม.
   1. สร้างคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าให้สมาชิกขณะมีชีวิตอยู่
   2. เมื่อเสียชีวิตจัดการศพสมาชิกอย่างมีศักดิ์ศรี
   3. ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกและแบ่งเบาภาระหนี้สิน

              ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก
   1. ได้รับเงินสงเคราะห์ตามจำนวนสมาชิก ณ วันที่เสียชีวิต
   2. เป็นทุนประกันในการประกอบอาชีพของครอบครัว
   3. เป็นรากฐานความมั่นคงให้แก่ทายาทและครอบครัว
   4. ลดภาระหนี้สินให้กับครอบครัว

              ที่ตั้งสำนักงาน
         อาคารสำนักงานสมาคมฯ ส.ฌ.นม.(อาคารสีเหลือง)สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

              การติดต่อสมาคม
   1. โทร.093-320-1085
   2. ไลน์ 093-320-1085

   

*****************

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com