ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จำกัด และบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา (ฌ.ส.นม.)
 

              คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด (สอ.นม.) หรือเป็นข้าราชการครู หรือ
       บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา หรือสมาชิก ส.ส.นม. ส.ฌ.นม. และสมาชิก ฌ.ส.นม.
       หรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด หรือเป็นพนักงาน ส.ส.นม. ส.ฌ.นม. และ ฌ.ส.นม.
       หรือเป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา
   2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง จนรักษาไม่หายยกเว้นโรคที่กฎหมายกำหนด
   4. ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
   5. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

              วิธีการรับสมัคร
            ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมฯ ด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งสำนักงานของสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการและต้องมีคุณสมบัติตาม ที่กำหนดในข้อ 1

              เอกสารประกอบการรับสมัคร
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
   2. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ทุกคน
   4. ทะเบียนสมรส (กรณีสมัครสมาชิกสมทบหรือผู้รับผลประโยชน์)

              เงินค่าสมัคร
         ค่าสมัคร 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
         ค่าบำรุง 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
         เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
         รวมค่าสมัครรวมทั้งสิ้น 750 บาท

            ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกและได้ชำระเงินค่าสมัครแก่สมาคมแล้ว

            ** เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าจะคืนให้สมาชิก กรณี เสียชีวิต, ลาออก , ถูกโอนให้ออก ฃ

              อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
         เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ศพละ 20 บาท ตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

              การรับเงินสงเคราะห์
         เมื่อสมาชิกของสมาคมฯ คนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม ทางสมาคมฯ จะจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ดังนี้นี้
   1. จ่ายเงินค่าจัดการศพงวดแรก 50,000 บาท ภายใน 7 วัน ที่ยื่นคำขอ
   2. จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก

              ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
         สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอัตราร้อยละ 4 ของเงินที่เรียกเก็บได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

              หลักฐานประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์
   1. สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย
   2. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย (ประทับตราตาย)
   3. สำเนาใบมรณบัตร
   4. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/ก) ใช้ฉบับจริง
   5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
   6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
   7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
        **เอกสารอย่างละ 3 ชุด **

              ช่องทางในการชำระเงินสงเคราะห์ศพ
   -  หักผ่านการเงินต้นสังกัดส่งให้ทางสมาคมฯ
   -  ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย หมายเลขบัญชี 374-061419-6 ประเภทออมทรัพย์ หลังจาก
      โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางไลน์ (ID:Line0931378679) และแจ้งชื่อ-สกุล ของสมาชิก
   -  หักจากบัญชี ธนาคารกรุงไทย ของสมาชิก
   -  ชำระด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสมาคมฯ ฌ.ส.นม (อาคารสีส้ม)

              เป้าหมายของสมาคม ฌ.ส.นม
   1. สร้างคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าให้สมาชิกขณะมีชีวิตอยู่
   2. เมื่อเสียชีวิตจัดการศพสมาชิกอย่างมีศักดิ์ศรี
   3. ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกและแบ่งเบาภาระหนี้สิน

              ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก
   1. ได้รับเงินสงเคราะห์ตามจำนวนสมาชิก ณ วันที่เสียชีวิต
   2. เป็นทุนประกันในการประกอบอาชีพของครอบครัว
   3. เป็นรากฐานความมั่นคงให้แก่ทายาทและครอบครัว
   4. ลดภาระหนี้สินให้กับครอบครัว

              ที่ตั้งสำนักงาน
         อาคารสำนักงานสมาคมฯ ฌ.ส.นม.(อาคารสีส้ม)
         สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร.093-137-8679

   

*****************

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com