ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
การให้บริการรับฝากเงิน
 

         >> 1. เงินฝากออมทรัพย์

   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
   - เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท
   - ถอนได้ทุกวัน
   - ไม่เสียภาษี
   - จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง สิ้นเดือน ธันวาคม


         >> 2. เงินฝากออมทรัพย์ ATM

   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
   - เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท
   - ใช้คู่กับบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย
   - ถอนผ่านตู้ ATM เท่านั้น
   - ไม่เสียภาษี
   - จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง สิ้นเดือน ธันวาคม


         >> 3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
   - เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
   - ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง (หากเดือนใด ต้องการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท)
   - ไม่เสียภาษี
   - การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง สิ้นเดือนธันวาคม


         >> 4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน

   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
   - เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท และผู้ฝากจะต้องฝากเงิน เท่าๆ กันทุกเดือน เป็นเวลาติดต่อกัน 24 เดือน
   - ถอนได้เมื่อครบกำหนด หากถอนก่อนสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
   - ไม่เสียภาษี
   - สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนด 24 เดือน โดยผู้ฝากต้องปิดบัญชีและขอรับดอกเบี้ย และสหกรณ์จะไม่นำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก และไม่คำนวณดอกเบี้ยในส่วนที่เกินกำหนด


         >> 5. เงินฝากประจำ 6 เดือน

   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี
   - เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท
   - ถอนได้เมื่อครบกำหนด หากถอนก่อนสหกรณ์ จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
   - ดอกเบี้ยที่ได้รับเสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 15 ต่อปี


         >> 6. เงินฝากประจำ 12 เดือน

   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี
   - เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท
   - ถอนได้เมื่อครบกำหนด หากถอนก่อนสหกรณ์ จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
   - ดอกเบี้ยที่ได้รับเสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 15 ต่อปี

         การฝากเงิน สามารถทำได้ 3 วิธี
   1. การฝากด้วยเงินสด
   2. การฝากด้วยการหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายให้ผู้ฝากแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายเงินฝาก (เฉพาะเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ)
   3. การฝากด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารที่สหกรณ์ได้เปิดบัญชีไว้

   

*****************

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com