ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ลำดับที่ ประเภท ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หน่วย
1. จำนวนสมาชิก 28,231 28,603 28,905 คน
2. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทประจำปี 6,673.08 8,357.45 9,584.49 ล้านบาท
3. เงินรับฝากสมาชิก 7,188.29 8,078.38 9,414.78 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 8,569.04 7,774.69 6,603.00 ล้านบาท
5. ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 36,643.27 37,624.17 38,465.96 ล้านบาท
6. ทุนเรือนหุ้น 17,685.56 18,295.46 18,548.53 ล้านบาท
7. ทุนสำรอง 1,654.27 1,793.31 1,974.23 ล้านบาท
8. รายได้ 2,169.59 2,180.59 2,220.40 ล้านบาท
9. ค่าใช้จ่าย 785.61 723.26 675.71 ล้านบาท
10. กำไรสุทธิ 1,383.98 1,457.33 1,544.69 ล้านบาท

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com