ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสาน อุดมการณ์ร่วมกัน
ตอบข้อซักถามกรณี “ให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับโครงการกู้เงินปิด ช.พ.ค.”
** ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ส.ฌ.นม. สมาชิกสามารถปริ้นนำไปใช้ได้เลยครับ
*** ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ธ.ค. 58 จำนวน 36 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2558 - 31 ธ.ค. 2558)

สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 59 จำนวน 26 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 - 26 ม.ค. 2559)

 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ
 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2558

การตอบข้อสอบถามกรณีสมาชิกขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ชี้แจง กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น
*** สรุปประเด็นการแถลงข่าว กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น
**** ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ 'สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ข่าวโดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-::-  ประกาศ ส.ฌ.นม. เรื่องรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ (ส.ฌ.นม.) ที่ถึงแก่กรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ จำกัด เรือง การขอรับเงินค่าเบี้ยประกันล่วงหน้า เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยงาน เงินปันผล-เฉลียคืน และทุนเรือนหุ้น
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
-::- ประชาสัมพันธ์ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ขอเชิญประกวดเรียงความเรื่อง "ธุรกิจประกันชีวิตของคนสหกรณ์ฯ"
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559
-::-  ประกาศ ส.ฌ.นม. เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำสมาคมฯ
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายท่านดิลก พัฒน์วิชัยโชติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกษียณอย่างมีความสุข
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพือให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ระดับอุดมศึกษาต่อเนือง ประจำปี 2558
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายสหกรณ์ฯ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฉบับที่ 1
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายสหกรณ์ฯ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฉบับที่ 2
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก และผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558   ภาพบรรยากาศการประชุมทำข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่การเงินประจำเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต


  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช   การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ในหัวข้อ ความสุขในวัยเกษียณ
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
00653  สอบถามผลการอนุมัติเงินปันผล  (0/37) เพ็ญนภา คูณคณะ 05 ก.พ. 2559
00652  การขอกูหุ้น  (0/23) ณฤดี ธามผโลทัย 05 ก.พ. 2559
00651  สอบถามการอบรมสมาชิกใหม่  (0/33) ธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน 05 ก.พ. 2559
00650  ขอความอนุเคราะห์  (1/54) วุฒิพงศ์ สวัสดิ์วุฒิกร 05 ก.พ. 2559
00649  สอบถามบุคคลค้ำประกันกู้สามัญ  (2/66) เพ็ญนภา นาคินชาติ 04 ก.พ. 2559
00648  ตรวจสอบสิทธิ์กู้เงินปันผล  (2/95) ทิพย์วรรณ แก้วจันทร์ 04 ก.พ. 2559
00647  สอบถามกู้สามัญ  (1/73) สัมฤทธิ์ ลัทธิมนต์ 03 ก.พ. 2559
00646  ค้ำสามัญ  (1/42) เจือจันทร์ แช่มรัมย์ 03 ก.พ. 2559
00645  สิทธิการค้ำเงินกู้ ฉฉ.ปันผล  (1/111) ศรินทรา อุ่นใจ 03 ก.พ. 2559
00644  สิทธิการค้ำเงินกู้ ฉฉ.ปันผล  (1/38) ศรินทรา อุ่นใจ 03 ก.พ. 2559
00643  การกู้เงินปันผล อยากทราบว่า  (2/136) สมพงษ์ สิงธานี 03 ก.พ. 2559
00642  การถอนเงิน  (0/47) สนธยา ราษฏร์นิยม 03 ก.พ. 2559
00641  ค้ำประกัน  (1/70) อภิชาติ ทิพยกุล 02 ก.พ. 2559
00640  อยากทราบ  (1/66) วุฒิพงศ์ สวัสดิ์วุฒิกร 02 ก.พ. 2559
00639  ขอความอนุเคราะห์สอบถาม  (1/106) วุฒิพงศ์ สวัสดิ์วุฒิกร 02 ก.พ. 2559

 

จำนวนสมาชิก 24,622 คน
จำนวนเงินรับฝาก 4,117.25 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 11,478.04 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,080.16 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.75
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์ ATM 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ 6 เดือน 3.95
ฝากประจำ 12 เดือน 4.15
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.25
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2558 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 12
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงินและเงินฝาก 081-7605729
ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 081-8773515
081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ 087-2593322
อาคารสถานที่ 081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-277249
044-277283
044-277285
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

หนังสือ
รายงานประจำปี 2558รายงานประจำปี 2558

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166 E-mail : korattsc@hotmail.com