ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสาน อุดมการณ์ร่วมกัน
ตอบข้อซักถามกรณี “ให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับโครงการกู้เงินปิด ช.พ.ค.”
** ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ส.ฌ.นม. สมาชิกสามารถปริ้นนำไปใช้ได้เลยครับ
*** ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ประกาศ ส.ฌ.นม. ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศ มาสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ...

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน พ.ย. 58 จำนวน 29 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2558 - 25 พ.ย. 2558)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2557

การตอบข้อสอบถามกรณีสมาชิกขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ชี้แจง กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น
*** สรุปประเด็นการแถลงข่าว กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น
**** ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ 'สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ข่าวโดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-::-  ประกาศ ส.ฌ.นม. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสมาคมฯ
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558
-::-  ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ
-::-  ประชาสัมพันธ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายท่านดิลก พัฒน์วิชัยโชติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกษียณอย่างมีความสุข
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพือให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ระดับอุดมศึกษาต่อเนือง ประจำปี 2558
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายสหกรณ์ฯ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฉบับที่ 1
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายสหกรณ์ฯ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฉบับที่ 2
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดการ การประชุมวางแผนชีวิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม ในหัวข้อ "กฏหมายสหกรณ์"
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2558
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช   การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ในหัวข้อ ความสุขในวัยเกษียณ


  สหกรณ์ฯ จัดโครงการติดตามและวางแผนชีวิต ของสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558   ภาพบรรยากาศการสอบขอรับทุนอุดหนุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
00507  เรียนถาม  (1/23) วุฒิพงศ์ สวัสดิ์วุฒิกร 27 พ.ย. 2558
00506  ถามกู้เงินสามัญ  (0/25) บุญเริง ทุมนาหาด 27 พ.ย. 2558
00505  กู้สามัญ  (0/17) วรวรรณ น้อยวิจิตต์ 27 พ.ย. 2558
00504  แจ้งการชำระหนี้ค่ะ  (1/22) ศิริวรรณ คมขุนทด 27 พ.ย. 2558
00503  สอบถามเรื่องกู้วางแผนปิดฉฉ.  (0/23) ศรัณย์ มุขแม้นเหมือน 27 พ.ย. 2558
00502  แจ้งการชำระหนี้ค่ะ  (0/11) ศิริวรรณ คมขุนทด 27 พ.ย. 2558
00501  สอบถาม  (1/50) เชาวน์ แดขุนทด 27 พ.ย. 2558
00500  ถอนค้ำประกัน  (2/62) กนกวรรณ บรรดาศักดิ์ 27 พ.ย. 2558
00499  สอบถามค่ะ  (1/56) วิชชุดา มูลสาระ 26 พ.ย. 2558
00498  สอบถามการคำ้ประกัน  (2/75) รุ่งราตรี จันทวีวัฒน์ 26 พ.ย. 2558
00497  กู้วางแผนชีวิต ใช้คนค้ำกี่คน  (2/63) พิพัฒน์ชัย นาคทองสุข 26 พ.ย. 2558
00496  กู้วางแผนชีวิต  (1/66) สุมนตรา แนวคำ 26 พ.ย. 2558
00495  แจ้งหลักฐานการโอนเงินหุ้น  (1/33) พิมพ์ธีรา ชนะมาร 26 พ.ย. 2558
00494  ขอรายละเอียดการกู้สามัญ  (3/64) ธีระพล พึ่งโคกสูง 26 พ.ย. 2558
00493  กู้เงินวางแผนชีวิต  (1/84) รัฐนีย์ ปัตติ 25 พ.ย. 2558

 

จำนวนสมาชิก 24,495 คน
จำนวนเงินรับฝาก 4,029.97 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 11,294.64 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,078.80 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.75
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์ ATM 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ 6 เดือน 3.95
ฝากประจำ 12 เดือน 4.15
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.25
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2557 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 11
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงินและเงินฝาก 081-7605729
ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 081-8773515
081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ 087-2593322
อาคารสถานที่ 081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-277249
044-277283
044-277285
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

หนังสือ
รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166 E-mail : korattsc@hotmail.com