ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสาน อุดมการณ์ร่วมกัน
ประกาศ หมดเขตกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (กู้เงินปันผล) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เท่านั้น
ประกาศ สหกรณ์รับชำระหนี้ของเดือนธันวาคม วันสุดท้ายในวันที่ 30 ธ.ค. 57
เวลา 15.00 น. ทั้งเงินสดและเงินโอน

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ธ.ค. 57 จำนวน 36 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2557 - 31 ธ.ค. 2557)

Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2556

-::- การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558
-::- ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
-::- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.)
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อวางแผนชีวิต พ.ศ. 2557
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หลักประกันเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก กรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
-::-  ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก กรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระในฐานะผู้ค้ำ ประกัน พ.ศ. 2557
-::- ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เรื่อง การรับสมาชิกกรณีพิเศษ
-::-  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ส.ส.นม. กรณีพิเศษสมาชิกที่พ้นสภาพ อายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
-::-  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ส.ส.นม. กรณีพิเศษอายุเกิน 50 - 55 ปี บริบูรณ์
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2557
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน


            ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญแบบเดิมสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้แล้ววันนี้ .....

        
** การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


  การประชุมใหญ่สัมมนาผู้แทนสมาชิก และผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2557   ประชุมให้ความรู้ เรื่อง กบข. เพื่อประกอบการตัดสินใจ


 สหกรณ์ฯ จัดโครงการติดตามและวางแผนชีวิต ของสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.
ตั้งกระทู้ / ดูกระทู้ทั้งหมด

 

จำนวนสมาชิก 24,474 คน
จำนวนเงินรับฝาก 3,332.10 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 10,394.99 ล้านบาท
ทุนสำรอง 983.35 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.75
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ ATM 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ฝากประจำ 6 เดือน 4.20
ฝากประจำ 12 เดือน 4.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.50
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2556 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 13
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงินและเงินฝาก 081-7605729
ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 081-8773515
081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ 087-2593322
อาคารสถานที่ 081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
*หมายเหตุ เขต (2) โทรมือถือเข้าได้ทุกเบอร์
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-277249
044-277283
044-277285
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166 E-mail : korattsc@hotmail.com