ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสาน อุดมการณ์ร่วมกัน
ตอบข้อซักถามกรณี “ให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับโครงการกู้เงินปิด ช.พ.ค.”

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน มิ.ย. 58 จำนวน 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2558 - 25 มิ.ย. 2558)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2557

การตอบข้อสอบถามกรณีสมาชิกขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ชี้แจง กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น
*** สรุปประเด็นการแถลงข่าว กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น
**** ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ 'สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ข่าวโดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-::-  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
-::- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.)
-::-  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญและเรียงความ 100 ปี สหกรณ์ไทย
-::-  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงาน ปปง. ประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียน เรื่อง "คนร้ายหลอกโอนเงินผ่านตู้ ATM" ผ่านสายด่วน ปปง. 1710
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนทีเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพือขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ประจำปี 2558
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ เพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ.2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อวางแผนชีวิต พ.ศ. 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ และโครงการสวัสดิการอื่น พ.ศ. 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2558
-::- ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก อายุครบ 60 ปี โอนเงินวันที่ 25 ก.พ. 58
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก อายุครบ 60 ปี โอนเงินวันที่ 24 ก.พ. 58
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค่าเบี้ย ประกันล่วงหน้า เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยงาน เงินปันผล-เฉลี่ยคืน และทุนเรือนหุ้น
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน


            ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญแบบเดิมสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้แล้ววันนี้ .....

        
** การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


  ภาพบรรยากาศ การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในโครงการ UNDO   คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่เยี่ยมชม สอ.ครูโคราช


  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรีเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช   ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2558
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
00040  สอบถามสิทธิการกู้วางแผนชีวิต  (0/32) วิเชียร เอี่ยมสะอาด 05 ก.ค. 2558
00039  แจ้งสมาชิก เรื่องการสอบถามข้อมูล  (0/119) ผู้ดูแลระบบ 03 ก.ค. 2558
00038  ยื่นเรื่องกู้  (5/173) ขนิษฐา พริ้งกระโทก 02 ก.ค. 2558
00037  ขอคืนเงินประกัน  (4/144) อุทัย วงณรา 02 ก.ค. 2558
00036  สอบถามค่ะ  (4/136) อนุสรา วิศิษฎ์ศิลป์ 02 ก.ค. 2558
00035  สอบถามกู้สามัญ  (5/148) สิราวรรณ วราเมธวุฒิกุล 02 ก.ค. 2558
00034  ยื่นกู้สามัญ  (5/133) ชวนพิศ ตรีศรี 01 ก.ค. 2558
00033  กู้สามัญ นางสุมาลี. วิศนุนาถนคร  (3/114) สุมาลี วิศนุนาถนคร 01 ก.ค. 2558
00032  สอบถามค่ะ  (1/170) เกษรา อินจันทึก 30 มิ.ย. 2558
00031  สอบถาม  (1/129) สิทธิพล รักษา 29 มิ.ย. 2558
00030  สอบถามวิธีคิดออกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 4  (1/138) อนุสรณ์ เปรมพลอย 29 มิ.ย. 2558
00029  แจ้งยอดโอนเงิน ประจำเดือน มิถุนายน  (1/109) ปัฐมาภรณ์ ชาติสมร 28 มิ.ย. 2558
00028  สอบถามยอดจ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน  (1/85) ปราณี ไชยคำภา 28 มิ.ย. 2558
00027  แจ้งยอดโอนเงิน ประจำเดือน มิถุนายน  (1/72) ปัฐมาภรณ์ ชาติสมร 28 มิ.ย. 2558
00026  การถูกตัดสิทธิ์กู้สามัญ  (4/265) สุข ทิพรอด 27 มิ.ย. 2558
สถานีวิทยุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ...

 

จำนวนสมาชิก 24,302 คน
จำนวนเงินรับฝาก 3,155.84 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 10,906.42 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,078.61 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.75
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ ATM 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ฝากประจำ 6 เดือน 4.20
ฝากประจำ 12 เดือน 4.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.50
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2557 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 11
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงินและเงินฝาก 081-7605729
ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 081-8773515
081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ 087-2593322
อาคารสถานที่ 081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
*หมายเหตุ เขต (2) โทรมือถือเข้าได้ทุกเบอร์
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-277249
044-277283
044-277285
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

หนังสือ
รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166 E-mail : korattsc@hotmail.com