ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน เม.ย. 57 จำนวน 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 57 - 25 เม.ย. 57)

Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2556

-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งประจำปี 2557 เรียงตามหมายเลข
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ตารางกำหนดการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2557
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2557
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2557
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ล่วงหน้า
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษ) พ.ศ. 2557
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสมทบบุคคลภายนอก
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2557
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ และโครงการสวัสดิการอื่น พ.ศ. 2557
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หลักประกันเงินกู้ พ.ศ. 2557
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลโครงการระดมหุ้น
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินทุนเรือนหุ้น เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยงาน เงินปันผล-เฉลี่ยคืน และเงินค่าเบี้ยประกันล่วงหน้า
-::- งบดุล ประจำปี 2556
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2557
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 /2557   สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนมีนาคม


  คณะกรรมการ สอ.ครูชัยภูมิเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช   คณะกรรมการ สอ.สุรินทร์เยี่ยมชม สอ.ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.
ตั้งกระทู้ / ดูกระทู้ทั้งหมด

 

จำนวนสมาชิก 24,573 คน
จำนวนเงินรับฝาก 2,987.94 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 9,930.26 ล้านบาท
ทุนสำรอง 983.13 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2557
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.75
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ ATM 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ฝากประจำ 6 เดือน 4.20
ฝากประจำ 12 เดือน 4.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.50
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2556 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 13
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงินและเงินฝาก 081-7605729
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุและเอกสาร 087-2593322
อาคารสถานที่์ 081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
081-7606970
ประชาสัมพันธ์ 081-8773515
ทะเบียนหุ้นและหนี้ี้ ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต) (1) 081-7908166
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
*หมายเหตุ เขต (2) โทรมือถือเข้าได้ทุกเบอร์
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-277249
044-277283
044-277285
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166 E-mail : korattsc@hotmail.com