ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   * ระบบค้นหายอดปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2566
   "ตรวจสอบยอดค้างชำระประจำเดือน" ได้ที่นี่  
   * วิธีการ Print ใบแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน/ใบเสร็จรับเงิน ของสหกรณ์ฯ
   ** การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ก.ค. 67 จำนวน 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 67 - 25 ก.ค. 67)

 Download จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ยรายเดือน ในปี พ.ศ. 2567
 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2566
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2566

-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก และทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาประเภทต่อเนื่อง ประจำปี 2567
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน มิถุนายน 2567
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน มิ.ย. 67
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 67 ปี 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในสถานการณ์ปัจจุบัน
-::- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง"
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้พ้นสภาพ
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


                        การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 2/2567
(โดยมวลสมาชิก)
 การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567
(โดยมวลสมาชิก)


 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566  การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์นครราชสีมา ครั้งที่ 36
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
06351  สอบถามการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน  (0/20) เลขสมาชิก [74863] 12 ก.ค. 2567
06350  สอบถามการอนุมัติเงินกู้สามัญ  (2/105) เลขสมาชิก [69494] 12 ก.ค. 2567
06349  สอบถามผลการอนุมัติ  (2/117) เลขสมาชิก [60943] 12 ก.ค. 2567
06348  สอบถามผลการอนุมัติ  (1/91) เลขสมาชิก [60943] 12 ก.ค. 2567
06347  สอบถามเรื่องกู้  (1/86) เลขสมาชิก [71482] 12 ก.ค. 2567
06346  สอบถามอนุมัติเงินกู้ครับ  (1/97) เลขสมาชิก [75052] 12 ก.ค. 2567
06345  สอบถามค่ะ  (2/98) เลขสมาชิก [74277] 12 ก.ค. 2567
06344  กู้สามัญพัฒนาอาชีพ  (1/102) เลขสมาชิก [74560] 12 ก.ค. 2567
06343  สอบถามสัญญากู้  (1/118) เลขสมาชิก [59817] 12 ก.ค. 2567
06342  การกู้เงินโครงการ ว.  (0/57) เลขสมาชิก [33507] 12 ก.ค. 2567
06341  สอบถามการอนุมัติเงินกู้สามัญครับ  (2/166) เลขสมาชิก [67919] 12 ก.ค. 2567
06340  สอบถามผลยื่นกู้สามัญค่ะ  (1/93) เลขสมาชิก [70316] 12 ก.ค. 2567
06339  ขอทราบผลกู้สามัญ  (1/97) เลขสมาชิก [74549] 12 ก.ค. 2567
06338  สอบถามผลการอนุมัติ  (1/107) เลขสมาชิก [60943] 12 ก.ค. 2567
06337  สอบถามผลการอนุมัติเงินกู้ค่ะ  (2/124) เลขสมาชิก [66218] 12 ก.ค. 2567

 

จำนวนสมาชิก 29,659 คน
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 39,493.11 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,758.92 ล้านบาท
ทุนสำรอง 2,363.28 ล้านบาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
ระเบียบและอื่นๆ
274.96 ล้านบาท
จำนวนเงินรับฝาก 10,200.30 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มิ.ย. 2567
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.50
เงินกู้ สช. ปี 2562
(พัฒนาคุณภาพชีวิต)
4.95
เงินกู้ สช. ปี 2564-2566
(พัฒนาคุณภาพชีวิต)
4.50
เงินกู้ สห. (แก้ไขปัญหาหนี้สิน
ค้างชำระในฐานะผู้ค้ำประกัน)
2.00
เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินสำหรับสมาชิกสหกรณ์
4.75
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ)
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.20
ฝากประจำ 12 เดือน 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.50
เริ่มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2565
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.00
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00
เริ่มตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2566
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 10.50
ประชาสัมพันธ์ 081-8773515
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com