ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสาน อุดมการณ์ร่วมกัน
ประกาศ ขณะนี้ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดปันผล-เฉลี่ยคืนในปี 2557
ได้แล้ว ปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 11
ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 58 จำนวน 27 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 - 27 ม.ค 2558)

Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2557

-::- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ในปี 2557
-::- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ในปี 2556
-::- อัตราเงินปันผล เฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคอิสาน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
-::- การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
-::- ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
-::- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.)
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน


            ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญแบบเดิมสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้แล้ววันนี้ .....

        
** การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


  การประชุมใหญ่สัมมนาผู้แทนสมาชิก และผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2557   ประชุมให้ความรู้ เรื่อง กบข. เพื่อประกอบการตัดสินใจ


 สหกรณ์ฯ จัดโครงการติดตามและวางแผนชีวิต ของสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.
ตั้งกระทู้ / ดูกระทู้ทั้งหมด

 

จำนวนสมาชิก 24,513 คน
จำนวนเงินรับฝาก 3,487.28 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 10,486.37 ล้านบาท
ทุนสำรอง 986.48 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.75
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ ATM 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ฝากประจำ 6 เดือน 4.20
ฝากประจำ 12 เดือน 4.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.50
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2557 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 11
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงินและเงินฝาก 081-7605729
ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 081-8773515
081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ 087-2593322
อาคารสถานที่ 081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
*หมายเหตุ เขต (2) โทรมือถือเข้าได้ทุกเบอร์
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-277249
044-277283
044-277285
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166 E-mail : korattsc@hotmail.com