ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสาน อุดมการณ์ร่วมกัน
ตอบข้อซักถามกรณี “ให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับโครงการกู้เงินปิด ช.พ.ค.”
** ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ส.ฌ.นม. สมาชิกสามารถปริ้นนำไปใช้ได้เลยครับ
*** ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ก.ค. 58 จำนวน 29 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2558 - 24 ก.ค. 2558)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2557

การตอบข้อสอบถามกรณีสมาชิกขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ชี้แจง กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น
*** สรุปประเด็นการแถลงข่าว กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น
**** ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ 'สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ข่าวโดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-::- ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อวางแผนชีวิต พ.ศ. 2558
-::-  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการ
-::-  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
-::- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.)
-::-  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญและเรียงความ 100 ปี สหกรณ์ไทย
-::-  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงาน ปปง. ประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียน เรื่อง "คนร้ายหลอกโอนเงินผ่านตู้ ATM" ผ่านสายด่วน ปปง. 1710
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนทีเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพือขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ประจำปี 2558
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ เพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ.2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ และโครงการสวัสดิการอื่น พ.ศ. 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2558
-::- ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก อายุครบ 60 ปี โอนเงินวันที่ 25 ก.พ. 58
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก อายุครบ 60 ปี โอนเงินวันที่ 24 ก.พ. 58
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค่าเบี้ย ประกันล่วงหน้า เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยงาน เงินปันผล-เฉลี่ยคืน และทุนเรือนหุ้น
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน


            ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญแบบเดิมสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้แล้ววันนี้ .....

        
** การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


  ภาพบรรยากาศ การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในโครงการ UNDO   คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่เยี่ยมชม สอ.ครูโคราช


  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรีเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช   ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2558
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
00121  สอบถาม  (0/28) ศุภกิตติ์ เชื่อมชิต 31 ก.ค. 2558
00120  กู้รวมหนี้จากธ.ออมสิน  (0/49) วรัญช์ธิตา ไชยศักดิ์วรกุล 31 ก.ค. 2558
00119  กู้วางแผน  (0/17) ศุภกิตติ์ เชื่อมชิต 31 ก.ค. 2558
00118  สอบถามการเรื่องการกู้เงินฉุกเฉิน  (0/50) พรเพ็ญ รัชตกนก 31 ก.ค. 2558
00117  การกู้เงินฉุกเแิน  (1/74) สุภัค แสนขวา 30 ก.ค. 2558
00116  การกู้เงินฉุกเแิน  (1/60) สุภัค แสนขวา 30 ก.ค. 2558
00115  เงินกู้ฉุกเฉิน  (0/53) ดารินทร์ วังโสภา 30 ก.ค. 2558
00114  กู้เงินสหกรณ์ใช้หนี้สถาบันการเงินอื่นๆ  (1/70) อุทิศ ทุมเมืองปัก 30 ก.ค. 2558
00113  สอบถามผลการกู้วางแผน  (0/54) ยุวดี นนทะคำจันทร์ 29 ก.ค. 2558
00112  สอบถามเรื่องการกู้ปิดหนี้  (1/82) กัญจน์ณิชา กิตธินันท์วรากุล 29 ก.ค. 2558
00111  สอบถามการกู้วางแผนค่ะ  (1/88) กนกวรรณ บรรดาศักดิ์ 29 ก.ค. 2558
00110  สอบถามกู้ ฉุกเฉิน  (1/93) วิชาญ แก้วไชย 28 ก.ค. 2558
00109  สอบถามเงินกู้วางแผนชีวิต  (5/142) ฉัตรชัย ชุ่มกลาง 28 ก.ค. 2558
00108  สอบถามครับ  (1/90) พิพัฒน์ชัย นาคทองสุข 28 ก.ค. 2558
00107  สอบถาม  (1/89) ธวัช สุนทรวิภาต 28 ก.ค. 2558
สถานีวิทยุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ...

                           หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถรับฟังเสียงได้
      1. สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ติดตั้งโปรแกรม Flash Player ที่เครื่องก่อน
      
2. สำหรับมือถือระบบ Android วิธีติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
      
3. สำหรับมือถือระบบ iOS วิธีติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม


Download Flash Player

 

จำนวนสมาชิก 24,288 คน
จำนวนเงินรับฝาก 3,208.08 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 11,020.50 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,078.64 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.75
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ ATM 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ฝากประจำ 6 เดือน 4.20
ฝากประจำ 12 เดือน 4.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.50
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2557 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 11
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงินและเงินฝาก 081-7605729
ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 081-8773515
081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ 087-2593322
อาคารสถานที่ 081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
*หมายเหตุ เขต (2) โทรมือถือเข้าได้ทุกเบอร์
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-277249
044-277283
044-277285
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

หนังสือ
รายงานประจำปี 2557รายงานประจำปี 2557

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166 E-mail : korattsc@hotmail.com