ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ประกาศ สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2561
สำหรับสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี (เกิดปี 2501)
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน มิ.ย. 62 จำนวน 28 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.62 - 25 มิ.ย. 62)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตำแหน่งนิติกร
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศยกเลิกการถือใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการประกันหนี้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนบุตร ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ใบสมัครสอบคัดเลือกทุนอุดหนุนบุตร ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นิติกร
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกที่เสียชีวิต
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562  พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู "โคราชโมเดล"


 ภาพบรรยากาศ งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562  สหกรณ์จัดโครงการติดตามค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม และค่าสินไหมทดแทน
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
01926  สอบถามการกู้สามัญค่ะ  (1/24) เพียงบุญ ดำรงเธียรกุล 15 มิ.ย. 2562
01925  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีฝากครับ  (0/31) ไพบูลย์ รักษ์ทินสกุล 15 มิ.ย. 2562
01924  โครงการใหม่  (0/158) วิชาญ แก้วไชย 12 มิ.ย. 2562
01923  การชำระหนี้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีสหกรณ์แทนการหักผ่านบัญชี  (0/99) อรุณี ปุ้มปัญญา 12 มิ.ย. 2562
01922  CCI แชมป์ออฟแชมป์ ธุรกิจ 1500 ล้าน  (2/88) ธีรพันธุ์ มีผูก 10 มิ.ย. 2562
01921  การรับปันผลกรณีลาออก  (2/117) ชิตพงศ์ จงโกเย็น 09 มิ.ย. 2562
01920  การกู้สามัญ  (3/234) สุข ทิพรอด 06 มิ.ย. 2562
01919  หักประกันเงินกู้โหด  (0/227) นิศาชล ก้านจักร 06 มิ.ย. 2562
01918  ธุรกิจ CCI แชมป์ออฟแชมป์ ส่งกู้ได้ 2 แนวทางครับ  (0/251) ธีรพันธุ์ มีผูก 03 มิ.ย. 2562
01917  สอบถามเรื่องยื่นกู้สวัสดิการ  (1/420) รัชตา นิธิธรากรณ์ 29 พ.ค 2562
01916  สิทธิ์ สสนม.  (0/289) ศิวพร พุฒศรี 28 พ.ค 2562
01915  สอบถาม  (1/247) อมลวรรณ มีจินดา 28 พ.ค 2562
01914  การปรับโครงสร้างหนี้  (2/412) สุภาภรณ์ จำปาโพธิ์ 27 พ.ค 2562
01913  อีก 1 ตัวเลือกในโครงการกู้เพื่อส่งเสริมอาชีพคือแชมป์ออฟ...  (0/287) ธีรพันธุ์ มีผูก 25 พ.ค 2562
01912  อยากทราบคำตอบ  (0/179) เรณู เคล้ากระโทก 24 พ.ค 2562

 

จำนวนสมาชิก 27,325 คน
จำนวนเงินรับฝาก 5,600.30 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 15,977.37 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,528.38 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์ ATM 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.70
ฝากประจำ 12 เดือน 3.90
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.00
เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2561 ร้อยละ
ปันผล 5.9
เฉลี่ยคืน 8.5
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com