ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   * ระบบค้นหายอดปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
   * วิธีการ Print ใบแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน/ใบเสร็จรับเงิน ของสหกรณ์ฯ
   ** การคำนวณสิทธิเงินกู้ เบื้องต้นสำหรับสมาชิก
   *** จำนวนวันที่คิดดอกเบี้ยรายเดือน ในปี พ.ศ. 2566

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 66 จำนวน 26 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2565
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2565

-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ม.ค. 66
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
-::- ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2565
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน ธันวาคม 2565
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


                         การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก และผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์   การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2565
โดยมวลสมาชิก


  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี เยี่ยมชมสหกรณ์ครูโคราช   โครงการติดตามและวางแผนชีวิตสมาชิก เกษียณอายุราชการ ปี 2565
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
03834  เรื่องกู้ประกัน  (0/0) เลขสมาชิก [21948] 28 ม.ค. 2566
03833  ขอทราบผลกู้ปันผล  (0/15) เลขสมาชิก [61180] 28 ม.ค. 2566
03832  ยื่นกู้วางแผนวันที่ 20 ม.ค. อนุมัติวันไหนครับ  (0/32) เลขสมาชิก [63766] 28 ม.ค. 2566
03831  สอบถามกู้พัฒนาอาชีพ  (0/44) เลขสมาชิก [73569] 28 ม.ค. 2566
03830  กู้ปันผล  (0/62) เลขสมาชิก [62956] 28 ม.ค. 2566
03829  กู้ปันผล  (0/48) เลขสมาชิก [70751] 28 ม.ค. 2566
03828  62956  (0/46) เลขสมาชิก [62956] 28 ม.ค. 2566
03827  กู้ปันผล  (0/41) เลขสมาชิก [52333] 28 ม.ค. 2566
03826  กู้ปันผล  (0/53) เลขสมาชิก [59728] 28 ม.ค. 2566
03825  ขอทราบการกู้ปันผล  (1/116) เลขสมาชิก [73565] 28 ม.ค. 2566
03824  ขอทราบผลอนุมัติการกู้ปันผล  (1/88) เลขสมาชิก [69824] 28 ม.ค. 2566
03823  สอบถามกู้สามัญ  (1/85) เลขสมาชิก [21355] 27 ม.ค. 2566
03822  ขอทราบผลอนุมัติปันผล  (1/155) เลขสมาชิก [67276] 27 ม.ค. 2566
03821  สอบถามผลการกู้  (1/132) เลขสมาชิก [59227] 27 ม.ค. 2566
03820  สอบถามผลอนุมัติ โควิด  (1/106) เลขสมาชิก [73873] 27 ม.ค. 2566

 

จำนวนสมาชิก 28,905 คน
จำนวนเงินรับฝาก 9,414.78 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,548.53 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,974.23 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.20
ฝากประจำ 12 เดือน 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.50
เริ่มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2565
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 10.50
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com