ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสาน อุดมการณ์ร่วมกัน

หนังสือ รายงานประจำปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

การตอบข้อสอบถามกรณีสมาชิกขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน เม.ย. 58 จำนวน 32 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558)

Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2557

** ชี้แจง กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น
*** สรุปประเด็นการแถลงข่าว กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น
**** ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ 'สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ข่าวโดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2558
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2558
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2558
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดการให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง (ตัวอย่าง)ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ที่ครบวาระ ปี 2558
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2558 (เพิ่มเติม)
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2558
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2558
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งและสมาชิกสหกรณ์ ฯ
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้สังเกตการณ์ หรือผู้แทนผู้สมัครกรรมการดำเนินการในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ
-::-  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ปฏิทินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ เพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ.2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อวางแผนชีวิต พ.ศ. 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ และโครงการสวัสดิการอื่น พ.ศ. 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2558
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2558
-::-  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ระเบียบวาระประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2-58
-::-  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
-::- ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก อายุครบ 60 ปี โอนเงินวันที่ 25 ก.พ. 58
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก อายุครบ 60 ปี โอนเงินวันที่ 24 ก.พ. 58
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค่าเบี้ย ประกันล่วงหน้า เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยงาน เงินปันผล-เฉลี่ยคืน และทุนเรือนหุ้น
-::- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ในปี 2557
-::- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ในปี 2556
-::- อัตราเงินปันผล เฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคอิสาน
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน


            ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการตัดสินใจกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญแบบเดิมสำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้แล้ววันนี้ .....

        
** การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


  ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2558   ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558


  ภาพบรรยากาศ การแถลงข่าว กรณีสหกรณ์ฯคลองจั่น   การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.
ตั้งกระทู้ / ดูกระทู้ทั้งหมด

 

จำนวนสมาชิก 24,296 คน
จำนวนเงินรับฝาก 3,081.06 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 10,842.64 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,077.97 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 เมษายน 2558
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.75
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ ATM 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ฝากประจำ 6 เดือน 4.20
ฝากประจำ 12 เดือน 4.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.50
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2557 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 11
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงินและเงินฝาก 081-7605729
ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 081-8773515
081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ 087-2593322
อาคารสถานที่ 081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
*หมายเหตุ เขต (2) โทรมือถือเข้าได้ทุกเบอร์
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-277249
044-277283
044-277285
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166 E-mail : korattsc@hotmail.com