ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   * วิธีการ Print ใบแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน/ใบเสร็จรับเงิน ของสหกรณ์ฯ
   ** ตรวจสอบรายชื่อและจุดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน พ.ค. 65 จำนวน 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 65 - 26 พ. ค. 65)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2564
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2564

-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสมาชิกและจุดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีขอเปลี่ยนจุดประชุม
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2565 กรณีขอเปลี่ยนจุดเลือกตั้ง
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน พ.ค.65
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2565
-::- ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญกรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระ ในฐานะผู้ค้้ำประกัน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเอนกประสงค์ พ.ศ.2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน เมษายน 2565
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
-::- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2565
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
โดยมวลสมาชิก
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


  การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูฯ ระหว่าง สำนักงาน สกสค. กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
03101  ขอทราบผลการอนุมัติสินเชื่อพัฒนาอาชีพ​ ครับ  (0/12) เลขสมาชิก [47454] 21 พ.ค 2565
03100  ขอทราบผลการอนุมัติสินเชื่อพัฒนาอาชีพ​ ครับ  (0/19) เลขสมาชิก [47454] 21 พ.ค 2565
03099  สอบถามการกู้  (1/78) เลขสมาชิก [73606] 20 พ.ค 2565
03098  สอบถามเงินกู้  (1/66) เลขสมาชิก [73440] 20 พ.ค 2565
03097  สอบถามผลการกู้  (1/69) เลขสมาชิก [59227] 20 พ.ค 2565
03096  การประชุมใหญ่และเลือกตั้งสหกรณ์  (1/87) เลขสมาชิก [67710] 20 พ.ค 2565
03095  สอบถามค่ะ  (1/130) เลขสมาชิก [59437] 20 พ.ค 2565
03094  รบกวนสอบถามค่ะ  (1/86) เลขสมาชิก [67295] 20 พ.ค 2565
03093  ขอทราบผลการกู้  (1/153) เลขสมาชิก [68937] 19 พ.ค 2565
03092  สอบถามผลการกู้สพ.  (1/111) เลขสมาชิก [71375] 19 พ.ค 2565
03091  สอบถามผลการอนุมัติเงินกู้สพ  (1/125) เลขสมาชิก [47145] 19 พ.ค 2565
03090  ขอทราบผลอนุมัติเงินกู้  (1/123) เลขสมาชิก [69959] 19 พ.ค 2565
03089  วันทำการของสหกรณ์  (1/87) เลขสมาชิก [53556] 19 พ.ค 2565
03088  ขอทราบผลกู้ สพ  (1/116) เลขสมาชิก [51330] 19 พ.ค 2565
03087  สอบถามผลการกู้ค่ะ  (2/140) เลขสมาชิก [70480] 19 พ.ค 2565

 

จำนวนสมาชิก 28,549 คน
จำนวนเงินรับฝาก 8,782.85 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,307.32 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,971.25 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 เมษายน 2565
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.20
ฝากประจำ 12 เดือน 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.50
เริ่มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2565
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2564 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 9.00
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com