ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน มี.ค. 62 จำนวน 29 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.62 - 26 มี.ค.62)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกที่เสียชีวิต
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การให้บริการสมาชิกในช่วงสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญชวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน เสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การนำเงินดอกเบี้ยคืนสมาชิก
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 ภาพบรรยากาศ งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562  สหกรณ์จัดโครงการติดตามค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม และค่าสินไหมทดแทน


 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
01852  สลับคนค้ำเงินกู้สามัญ  (0/43) นัชชพร ไขโพธิ์ 20 มี.ค 2562
01851  ขอสอบถามข้อมูลการกู้พัฒนาอาชีพ  (0/202) พีระณัฐช์ กลางสวัสดิ์ 15 มี.ค 2562
01850  สอบถามกู้วางแผน  (1/223) นิศากานต์ จันทสังข์ 12 มี.ค 2562
01849  เปลี่ยนผู้ค้ำสามัญใหม่  (2/161) กาญจนา นันดี 11 มี.ค 2562
01848  กู้เงินปันผล  (1/155) ชาติชาย สิงห์โตทอง 11 มี.ค 2562
01847  วงเงินกู้สามัญ  (1/209) อนุลักษณ์ เผยกลาง 10 มี.ค 2562
01846  ขอทราบผลอนุมัติค่ะ  (2/160) พจนีย์ บุพรัง 09 มี.ค 2562
01845  ขอเบอร์สินเชื่อที่มีเจ้าหน้าที่รับสายครับ!!  (1/211) นิรุช ดำหนูไทย 09 มี.ค 2562
01844  กู้เพื่อทำธุรกิจ  (2/380) ธีรพันธุ์ มีผูก 06 มี.ค 2562
01843  ขอทราบผลการกู้สามัญ  (2/170) กิตติพันธ์ ไหกระโทก 06 มี.ค 2562
01842  ยื่นกู้ปันผล  (1/170) พงศ์พันธุ์ ผลไม้ 06 มี.ค 2562
01841  ขอทราบผลการกู้สามัญ  (3/206) วนัชพร ประดิษฐ์จา 05 มี.ค 2562
01840  ขออนุญาตสอบถามการขอกู้เงินสามัญ  (3/239) อุดม แรงเขตรวิทย์ 05 มี.ค 2562
01839  การคืนเงินที่หักดอกเบี้ยส่วนที่เกินไว้  (2/153) จารุณี สำโรงแสง 04 มี.ค 2562
01838  สอบถามเรื่องกู้ปิด ชพค.  (1/285) มาลี พงษ์ศรัทธาสิน 04 มี.ค 2562

 

จำนวนสมาชิก 27,149 คน
จำนวนเงินรับฝาก 5,412.75 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 15,601.73 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,527.63 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มกราคม 2562
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์ ATM 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.70
ฝากประจำ 12 เดือน 3.90
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.00
เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2561 ร้อยละ
ปันผล 5.9
เฉลี่ยคืน 8.5
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com