ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ม.ค. 64 จำนวน 26 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 26 ม.ค. 64)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2563
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2563

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ม.ค.64
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการีเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การประกันชีวิต/ ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
-::- สำนักงาน สกสค. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 สหกรณ์เข้ารับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2563


 สหกรณ์ปันสุข ปันน้ำใจ ร่วมต้านภัย Covid-19  สอ.ครูอุทัยธานีเข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02453  รบกวนสอบถามเงินกู้ปันผลหน่อยคะ  (2/195) สัมฤทธิ์ ลัทธิมนต์ 21 ม.ค. 2564
02452  การขอกู้โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  (0/192) นิรุติ ทรัพย์สินทวีคูณ 20 ม.ค. 2564
02451  แลกค้ำประกันกู้ปันผลครับ  (0/202) ดนตรี ภาษะฐิติ 19 ม.ค. 2564
02450  จ่ายเบี้ยประกันอุบัติเหตุ  (2/166) เปรมฤดี รานอก 19 ม.ค. 2564
02449  สอบถามสมุดบัญชีธนาคารกรุไทย  (1/204) สุมาลี วิศนุนาถนคร 18 ม.ค. 2564
02448  เงินปันผล  (1/297) สมสมัย บูรณะขจร 18 ม.ค. 2564
02447  แลกสิทธิ์ค้ำประกันกู้สามัญฯ  (0/131) เจษฎา พงษ์กล้าหาญ 18 ม.ค. 2564
02446  การซื้อหุ้นเพิ่ม  (1/185) พันนิดา กุมภะ 18 ม.ค. 2564
02445  รายละเอียดประกันชีวิต  (4/146) ประไพ ธนูศร 18 ม.ค. 2564
02444  ปันผล  (0/326) มนัฐนันท์ ศรีสุวรรณ 17 ม.ค. 2564
02443  เงินปันผล  (2/407) สำราญ เถกระโทก 17 ม.ค. 2564
02442  รายงานประจำปี 2563  (0/175) กฤษณ์ กิตติปัญญาพร 17 ม.ค. 2564
02441  การกู้เหตุฉึกเฉิน  (3/337) ภวัตพงศ์ ประภาวิชา 16 ม.ค. 2564
02440  ขอแบบบัันทึกข้อความฝากออมทรัพย์รายเเดือน  (3/337) อิสรากรณ์ พงษ์พันนา 15 ม.ค. 2564
02439  เงินปันผลและเฉลี่ยคืน  (8/1e3) บรรจง ประโพธิ์ศรี 14 ม.ค. 2564

 

จำนวนสมาชิก 28,231 คน
จำนวนเงินรับฝาก 7,188.29 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 17,685.56 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,654.27 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2563 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 9.00
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com