ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
DOWNLOAD เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์
 


        >>   ใบคำร้อง ขอผ่อนผันการส่งเงินต้น
        >>   บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์กู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะฯ
        >>   บันทึกข้อความ ขอรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน
        >>   ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
                ครูนครราชสีมา (ส.ฌ.นม.)

        >>   บันทึกข้อความขอรับเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีประสบภัยพิบัติ
        >>   บันทึกข้อความขอรับเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวกรณีเสียชีวิต
        >>   บันทึกข้อความขอรับเงินค่าเบี้ยประกันจ่ายไว้ล่วงหน้าคืน
        >>   ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
        >>   ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
        >>   ขอระบุผู้รับผลประโยชน์ในประกันชีวิตกลุ่ม
        >>   บันทึกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ
        >>   บันทึกข้อความ การโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ
        >>   วิธีการตรวจสอบ และเรียงเอกสารประกอบคำขอกู้เงินสามัญ
        >>   บันทึกข้อความ ขอแก้ไข / ตรวจสอบข้อมูล / ยกเลิกเงินกู้ฉุกเฉิน
        >>   บันทึกข้อความทั่วไป
        >>   หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล
        >>   หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
        >>   หนังสือให้ความยินยอมของ สามี/ภรรยา ของสมาชิกสหกรณ์ฯ
        >>   รายงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้เงินสหกรณ์
        >>   บันทึกขอย้ายหน่วย
        >>   ขอหนังสือรับรองหนี้
        >>   ขอให้หักเงินเดือนฝากเข้าบัญชี
        >>   ขอแก้ไขข้อมูล ส่งเงินหุ้น / เพิ่มเงินงวดชำระหนี้ (ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้)
        >>   บันทึกข้อความขอใช้สิทธิ์ค้ำประกัน
        >>   หนังสือคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน

เอกสารที่นอกเหนือจากที่มี กรุณามาติดต่อรับที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัดหรือ ที่สำนักงานเขต

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com