ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
 

     ระเบียบสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับสมาชิก

     >>   การรับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2565
     >>   เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2563
             - เงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
     >>   เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563
             - เงินกู้สามัญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
             - เงินกู้สามัญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
     >>   การส่งคืนเงินกู้สามัญ
     >>   เงินกู้ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
             - เงินกู้ฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
     >>   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษ) พ.ศ. 2559
     >>   ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561
     >>   การผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ พ.ศ. 2563
     >>   การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกผู้ออกจากสหกรณ์
     >>   เงินเฉลี่ยคืน
     >>   การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
     >>   การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2565
     >>   เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว กรณีเสียชีวิต
     >>   ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2564
     >>   การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2558
             - การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
     >>   การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
     >>   การจ่ายเงินรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์ชั้นหนึ่ง
     >>   การเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิต (แบบกลุ่ม) ล่วงหน้า
     >>   เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ และโครงการสวัสดิการอื่น พ.ศ. 2564
             - เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ
               และโครงการสวัสดิการอื่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

     >>   การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
     >>   สวัสดิการโครงการประกันภัย (แบบกลุ่ม) สำหรับสมาชิกและครอบครัว
     >>   หลักประกันเงินกู้ พ.ศ. 2565
     >>   เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
             - เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
     >>   การปรับโครงสร้างหนี้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565
     >>   เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีประสบภัยพิบัติ
     >>   การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
             - การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
     >>   สวัสดิการโครงการประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ
     >>   ระเบียบทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564
     >>   ระเบียบเงินกู้สามัญกรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระ พ.ศ. 2564
     >>   เงินกู้สามัญเพื่อวางแผนชีวิต พ.ศ. 2564
     >>   เงินพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557
     >>   เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ เพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ.2563
     >>   เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2565
     >>   เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน พ.ศ. 2563
             - เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
             - เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
     >>   เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะ พ.ศ. 2563
             - เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
     >>   เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเอื้ออาทร (รวมหนี้สหกรณ์) พ.ศ.2564
     >>   เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2564
     >>   เงินกู้สามัญเพื่อการประกันหนี้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562
             - เงินกู้สามัญเพื่อการประกันหนี้สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
     >>   การพักชำระหนี้ พ.ศ.2563
     >>   เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2563
             - เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
             - เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
             - เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
             - เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
     >>   การถือหุ้น พ.ศ.2564
     >>   เงินกู้สามัญกรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระ ในฐานะผู้ค้้ำประกัน พ.ศ.2564
             - เงินกู้สามัญกรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระ ในฐานะผู้ค้้ำประกัน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
     >>   เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินอเนกประสงค์ พ.ศ.2565


Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com